Advokátska kancelária KUČERA & PARTNERS

Advokátska kancelária KUČERA & PARTNERS pomáha chrániť a presadzovať práva a právom chránené záujmy fyzických a právnických osôb poskytovaním komplexných a profesionálnych právnych služieb, a to najmä v oblasti obchodného, občianskeho, správneho, trestného, rodinného a pracovného práva. Za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov našich klientov využívame všetky možnosti a prostriedky dané právnym poriadkom Slovenskej republiky. Našim hlavným cieľom je poskytovať našim klientom kvalitné, rýchle a komplexné právne služby, pri ktorých zohľadňujeme v maximálnej možnej miere všetky požiadavky a potreby klienta a jeho právnej veci. Našou prednosťou je vysoká odborná úroveň poskytovaných právnych služieb, promptnosť, dôslednosť a najmä individuálny prístup ku každému klientovi a riešeniu jeho záležitosti. Samozrejmosťou sú pre nás spoľahlivosť, precíznosť, diskrétnosť a flexibilita poskytovaných právnych služieb. Našim jediným úsilím je dosiahnutie maximálnej spokojnosti klienta s nami poskytnutými službami.

Právne služby našej advokátskej kancelárie sú dostupné v režime NONSTOP 24/7 na celom území Slovenskej republiky, predovšetkým však v regióne západného Slovenska. V prípade potreby vieme prevziať právne zastúpenie alebo obhajobu OKAMŽITE. Naša advokátska kancelária poskytuje aj službu mobilného advokáta a za účelom poskytnutia právnej služby sme pripravení vycestovať za klientom, alebo na akékoľvek s ním dohodnuté miesto. Právne služby je možné poskytnúť tiež online, telefonicky alebo formou videokonferencie. Naša advokátska kancelária plne využíva elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci, čím šetríme čas a náklady klientov na súdne a správne poplatky. Právne služby poskytujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Máme uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie na poistnú sumu vo výške 1.500.000,- EUR.

Pri poskytovaní právnych služieb úzko spolupracujeme s konkurznými správcami, notármi, súdnymi exekútormi, rozhodcovskými súdmi, daňovými a účtovnými poradcami, znalcami a odborníkmi z rôznych oblastí, prekladateľmi a tlmočníkmi, realitnými kanceláriami a finančnými poradcami, ako aj inými advokátskymi kanceláriami na území Slovenskej, ale i Českej republiky. Vďaka tejto spolupráci vieme našim klientom ponúkať nadštandardný, a najmä komplexný právny servis.

2. Právne služby

Advokátska kancelária KUČERA & PARTNERS poskytuje komplexné právne služby najmä v nasledovných právnych odvetviach:

Obchodné právo

 • zakladanie všetkých typov obchodných spoločností a družstiev (spoločnosť s ručením obmedzením, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, družstvo)
 • výkup a predaj existujúcich obchodných spoločností (platca/neplatca DPH, s históriou/bez histórie)
 • zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách (obchodné meno, sídlo, štatutárne orgány, predmety podnikania, zvýšenie/zníženie základného imania, rozdelenie a prevody obchodných podielov, zápis konečného užívateľa výhod)
 • zmeny právnej formy obchodných spoločností
 • zrušenie spoločností bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločností)
 • likvidácia spoločností
 • právne poradenstvo a zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu
 • právny audit (due diligence) obchodných spoločností
 • zakladanie, zmeny, pozastavenie a zrušenie všetkých druhov živností
 • komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v obchodnoprávnych vzťahoch a sporoch
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy vo všetkých obchodnoprávnych sporov
 • zastupovanie pri obchodných rokovaniach a mimosúdnom urovnaní sporov
 • vypracovanie a pripomienkovanie komplexnej dokumentácie súvisiacej s podnikaním (dodávateľsko-odberateľské zmluvy, obchodné a reklamačné podmienky, GDPR, pracovné a manažérske zmluvy, interné smernice)
 • správa a vymáhania pohľadávok z obchodného styku (upomínacie konanie, exekučné konanie)

Občianske právo

 • komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy vo všetkých občianskoprávnych veciach (sporové, nesporové, statusové veci)
 • vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, nájomná zmluva, záložná zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o dielo atď.)
 • riešenie vlastníckych sporov (uplatňovanie vlastníckych nárokov, ochrana vlastníckeho práva, vydržanie, duplicitné vlastníctvo, náhrada za užívanie nehnuteľnosti)
 • riešenie susedských sporov
 • komplexné vysporiadanie vlastníctva pozemkov (neznámy vlastníci, nežijúci vlastníci)
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (zrušenie BSM za trvania manželstva, vyporiadanie BSM, zúženie alebo rozšírenie rozsahu BSM)
 • ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy
 • právne poradenstvo a zastupovanie v dedičských veciach (dedičské konanie, vydedenie, závet, ochrana oprávnených dedičov, uplatňovanie dedičských nárokov)
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok (upomínacie konanie, exekučné konanie)
 • odškodňovanie (náhrada škody na majetku, náhrada škody na zdraví spôsobenej trestným činom, pracovným úrazom, dopravnou nehodou, nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou)
 • ochrana spotrebiteľa (nezákonné exekúcie, dražby, nebankové úvery, nedodanie a vady zakúpených tovarov a služieb)

Správne právo

 • právne poradenstvo a zastupovanie vo všetkých druhoch správnych konaní
 • právne poradenstvo a zastupovanie v priestupkových konaniach
 • právne poradenstvo a zastupovanie v daňových konaniach (daňová kontrola, daňové exekučné konanie)
 • právne poradenstvo a zastupovanie v správnych konaniach vo veciach sociálneho zabezpečenia (dôchodky, dávky)
 • zastupovanie v správnom súdnictve podľa Správneho súdneho poriadku, vypracovanie správnych žalôb proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy

Trestné právo

 • vypracovanie a podávanie trestných oznámení, podnetov, návrhov, žiadostí, sťažností, odporov, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania a iných podaní
 • zastupovanie poškodených v trestných konaniach, vrátane uplatňovania nárokov na náhradu škody voči páchateľom trestnej činnosti
 • právna pomoc svedkom v trestných konaniach
 • obhajoba obvinených v trestnom konaní vo všetkých štádiách trestného konania (prípravné konanie, konanie pred súdom, odvolacie konanie, dovolacie konanie, obnova konania)
 • obhajoba obvinených v tzv. superrýchlom konaní
 • obhajoba obvinených pri rozhodovaní o väzbe (vzatie do väzby, predĺženie lehoty trvania väzby, zmena dôvodov väzby, prepustenie z väzby)
 • zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva v súvislosti s porušením základných práv a slobôd obvinených a odsúdených osôb
 • zastupovanie odsúdených pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, pri premene trestu, pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu

Rodinné právo

 • vypracovanie návrhov a zastupovanie pri rozvode manželstva
 • vypracovanie všetkých typov rodičovských dohôd
 • vypracovanie návrhov a zastupovanie vo veciach výživného (určenie/zvýšenie/zníženie/zrušenie výživného na dieťa, výživné medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu nevydatej matke)
 • vypracovanie návrhov a zastupovanie pri úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (zverenie do starostlivosti, zmena zverenia do starostlivosti, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť, úprava styku s dieťaťom)
 • vypracovanie návrhov a zastupovanie vo veci určenia alebo zapretia otcovstva
 • vypracovanie návrhov a zastupovanie vo veci osvojenia dieťaťa (adopcia)
 • vypracovanie návrhov a zastupovanie pri schvaľovaní právnych úkonov maloletých (kúpa/predaj/darovanie/zaťaženie nehnuteľností)
 • vypracovanie návrhov a zastupovanie pri vymáhaní výživného (exekučné konanie, trestné konanie, náhradné výživné, vymáhanie výživného v zahraničí)

Pracovné právo

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy v pracovnoprávnych sporoch (skončenie pracovného pomeru, uplatňovanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru, vymáhanie nezaplatenej mzdy a náhrady mzdy, náhrada škody spôsobenej zamestnancom alebo zamestnávateľom)
 • mimosúdne riešenie pracovnoprávnych sporov
 • odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania
 • vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv a podaní podľa Zákonníka práce (pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohoda o hmotnej zodpovednosti, výpoveď, dohoda o skončení pracovného pomeru)
 • právna ochrana zamestnanca

Cenník

Advokátska kancelária KUČERA & PARTNERS poskytuje právne služby za odmenu.

Výšku odmeny za právne služby a spôsob jej určenia upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Úvodnú konzultáciu poskytuje naša advokátska kancelária BEZPLATNE. To platí v prípade, ak výsledkom konzultácie je dohoda na poskytnutí ďalších právnych služieb, ktoré budú honorované dohodnutou odmenou.

Naša advokátska kancelária uprednostňuje určenie odmeny za právne služby formou dohody (tzv. zmluvná odmena) medzi našou advokátskou kanceláriou a klientom, a to ešte pred začatím poskytovania právnych služieb.

V prípadoch, keď k dohode o určení druhu a výšky odmeny za právne služby z akýchkoľvek dôvodov nedôjde, patrí našej advokátskej kancelárii tarifná odmena podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Jej výška závisí od hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva, ktoré má byť predmetom poskytovaných právnych služieb a počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Pri určení a výpočte tarifnej odmeny sa postupuje podľa ustanovení § 9 až § 14 vyššie uvedenej vyhlášky, ktorá stanovuje konkrétnu výšku odmeny za jeden úkon právnej služby v prípadoch zastupovania klienta v občianskom konaní, v trestnom konaní, v konaní o priestupkoch, a za iné úkony právnej služby.

Popri nároku na odmenu má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb a na náhradu za stratu času. Advokát má tiež právo požadovať od klienta poskytnutie primeraného preddavku na odmenu za právne služby, ako aj jeho primerané doplnenie počas poskytovania právnych služieb. V prípade určenia odmeny za právne služby našej advokátskej kancelárie formou dohody je súčasťou tejto dohody aj určenie výšky a spôsobu úhrady preddavku na odmenu za právne služby, a tiež dohoda o náhrade hotových výdavkov a náhrade za stratu času.

Určeniu odmeny venujeme v našej advokátskej kancelárii náležitú pozornosť tak, aby jej výsledná suma vychádzala z dôsledného vyhodnotenia skutkovej a právnej náročnosti veci a predpokladaného času trvania a rozsahu poskytnutých právnych služieb. Pri určení výšky odmeny zohľadňujeme aj osobné pomery, najmä ekonomickú a sociálnu situáciu klienta. V odôvodnených a právne jednoduchých prípadoch poskytujeme právne služby aj za zníženú odmenu, prípade bezplatne. Snahou našej advokátskej kancelárie je vždy dospieť s klientom k dohode o odmene tak, aby využitie právnych služieb bolo pre klienta prínosné a hospodárne. V prípade nespokojnosti klienta s nami poskytnutými právnymi službami si nárok na úhradu odmeny za právne služby neuplatňujeme.

Zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako:

a) hodinová odmena

Pri uvedenom spôsobe určenia odmeny sa s klientom dohodneme na výške odmeny za jednu hodinu poskytovania právnych služieb a po poskytnutí právnych služieb vyúčtujeme klientovi odmenu vypočítanú ako súčin dohodnutej sadzby za jednu hodinu poskytovania právnych služieb a celkového počtu odpracovaných hodín, ktoré účtujeme delené na každú začatú štvrťhodinu, a to na základe výkazu časovej špecifikácie vykonanej práce.

 

Príklad:

Pred začatím poskytovania právnych služieb sme sa s klientom dohodli na hodinovej odmene vo výške 50,- Eur. Následne sme klienta zastupovali na súdnom pojednávaní, ktoré trvalo 75 minút. Výsledná odmena za poskytnuté právne služby predstavuje sumu 62,50 Eur, vypočítaná nasledovne: 1,25 (t.j. 1 hodina a 15 minút trvania súdneho pojednávania) x 50,- Eur ako základná hodinová sadzba.

b) paušálna odmena

Pri uvedenom spôsobe určenia odmeny sa s klientom dohodneme na pevnej výške odmeny za poskytovanie právnych služieb v konkrétnej právnej veci až do jej úplného vybavenia bez ohľadu na počet úkonov právnej služby (napr. zastupovanie v rozvodom konaní), alebo sa s klientom dohodneme na výške odmeny za pravidelné poskytovanie právnych služieb počas určitého obdobia alebo na dobu neurčitú, a to pevnou sumou za každý jeden mesiac takto poskytovaných právnych služieb (napríklad podnikateľ, ktorý potrebuje mať pri svojej činnosti zabezpečené pravidelné poskytovanie právnych služieb.

 

Príklad:

Pred začatím poskytovania právnych služieb sme sa s klientom dohodli na pevnej paušálnej odmene za zastupovanie klienta v rozvodom konaní vo výške 300,- Eur. Následne sme spísali a podali na súd návrh na rozvod manželstva a klienta sme zastupovali na dvoch súdnych pojednávaniach, pričom na druhom pojednávaní bolo vo veci rozhodnuté. Výsledná odmena za poskytnuté právne služby predstavuje sumu 300,- Eur.

Pred začatím poskytovania právnych služieb sme sa s klientom dohodli na paušálnej odmene vo výške 300,- Eur mesačne za poskytovanie dohodnutého rozsahu právnych služieb, s ktorými sa klient obráti na našu kanceláriu. Počas nasledujúceho mesiaca sme pre klienta spracovali dve právne analýzy, pripomienkovali zmluvnú dokumentáciu a vyhotovili dve zmluvy. Výsledná odmena za poskytovanie právnych služieb predstavuje sumu 300,- Eur za daný mesiac. Prípadne mohla nastať situácia, že počas mesiaca sa klient ani jedenkrát neobrátil na našu advokátsku kanceláriu s požiadavkou poskytnutia právnej služby. Výsledná odmena za poskytnuté právne služby bude aj v tomto prípade predstavovať sumu 300,- Eur za daný mesiac.

c) podielová odmena

Pri uvedenom spôsobe určenia odmeny sa s klientom dohodneme na určitom percentami vyjadrenom podiele zo sumy finančného plnenia, ktoré bude klientovi priznané v konaní pred súdom alebo iným orgánom vo veci, v ktorej budeme klientovi poskytovať právne služby.

 

Príklad:

Pred začatím poskytovania právnych služieb sme sa s klientom dohodli na podielovej odmene vo výške 10% zo sumy súdom priznanej výšky náhrady škody, ktorú si klient uplatňuje v súdnom konaní, v ktorom ho budeme zastupovať. Súd následne priznal klientovi náhradu škody vo výške 5000,- Eur. Výsledná odmena za poskytnuté právne služby predstavuje sumu 500,- Eur, vypočítanú ako 10% zo sumy 5000,- Eur. V prípade, ak súd nepriznal klientovi žiadnu náhradu škody, nevzniká nám nárok na odmenu za poskytnuté právne služby, avšak v takomto prípade máme nárok len na náhradu hotových výdavkov, ktoré nám pri poskytovaní právnych služieb vznikli (poštovné, cestovné, atď.).

d) dohodnutá tarifná odmena

Pri uvedenom spôsobe určenia odmeny sa s klientom dohodneme na pevnej výške odmeny za 1 úkon právnej služby (napríklad za spísanie žaloby) a za takto poskytnutú právnu službu vyúčtujeme klientovi dohodnutú odmenu.

 

Príklad:

Pred začatím poskytovania právnych služieb sme sa s klientom dohodli na pevnej výške odmeny za spísanie žaloby na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva vo výške 200,- Eur. Následne sme spísali a odovzdali klientovi vypracovanú žalobu. Výsledná odmena za poskytnuté právne služby predstavuje sumu 200,- Eur.

Kontakt


KUČERA & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.

Slov. nár. povstania 6, 920 01 Hlohovec

IČO: 52425592

DIČ: 2121011211
IČ DPH: SK2121011211


JUDr. Andrej Kučera – konateľ spoločnosti a advokát
zapísaný v zozname advokátov

Slovenskej advokátskej komory pod reg. č. 6837


Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK72 7500 0000 0040 2746 3097
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Otváracie hodiny

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby v režime NONSTOP.

 

V prípade Vášho záujmu o právne služby neváhajte nás KEDYKOĽVEK kontaktovať na telefónnom čísle 0911 461 545 alebo cez kontaktný formulár.

Kontaktný formulár